ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด 1 (MK15201)

รหัสวิชา MK15201
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด 1
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-19.00(2401)
ลงเรียน 6
ชื่ออาจารย์ อ.คมกริช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU