ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดระดับโลก (MK12402)

รหัสวิชา MK12402
ชื่อวิชา การตลาดระดับโลก
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.9.00-12.00/ส.9.00-12.00(342)
ลงเรียน 9
ชื่ออาจารย์ อ.กมณทิพย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU