ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสร้างตราสินค้า (MK12302)

รหัสวิชา MK12302
ชื่อวิชา การสร้างตราสินค้า
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.15.00-21.00(342)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ ผศ.พีระนันท์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU