ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรั บการโรงแรม (HT21302)

รหัสวิชา HT21302
ชื่อวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรั บการโรงแรม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00/พฤ.13.00-16.00(326)
ลงเรียน 1
ชื่ออาจารย์ อ.ณัฐกานต์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU