ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล (HR11102)

รหัสวิชา HR11102
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(314)
ลงเรียน 61
ชื่ออาจารย์ ผศ.รุ่งตะวัน
Google Classroom mg73h6o
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002900158762
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU