ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR11102)

รหัสวิชา HR11102
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-19.00(344)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.รุ่งตะวัน
Google Classroom 6cwzzu5
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002900158762
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU