ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR11403)

รหัสวิชา HR11403
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน
ลงเรียน 2
ชื่ออาจารย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU