ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (GM32102)

รหัสวิชา GM32102
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.15.00-21.00(2403)
ลงเรียน 16
ชื่ออาจารย์ อ.ศรินรัตน์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDgzNjY4NTc2MDA3
Facebook
อื่นๆ line แจ้งใน google classroom ค่ะ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU