ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป (GM27402)

รหัสวิชา GM27402
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน -
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ อ.คณะกรรมการฝึกฯ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU