ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิจัยทางธุรกิจ (GM21314)

รหัสวิชา GM21314
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(341)
ลงเรียน 22
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สมศักดิ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU