ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเ งิน (FN80402)

รหัสวิชา FN80402
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเ งิน
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน -
ลงเรียน 2
ชื่ออาจารย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU