ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์ทางการเงิน (FN20401)

รหัสวิชา FN20401
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00/จ.13.00-17.00(2401)
ลงเรียน 0
ชื่ออาจารย์ อ.เสาวนีย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU