ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (FN10202)

รหัสวิชา FN10202
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.โชคชัย:พ.8.00-12.00(2401),อ.สุพักตร์:พ.13.00-17.00(2401)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ ผศ.โชคชัย,อ.สุพักตร์
Google Classroom
Facebook https://www.facebook.com/groups/659875905080675
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU