ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเงินธุรกิจ (FN10201)

รหัสวิชา FN10201
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00/อัง.13.00-16.00(2401)
ลงเรียน 0
ชื่ออาจารย์ อ.สุพจน์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NTA1MzE0MjY5Njk4?cjc=sihkb6x
Facebook https://www.facebook.com/Supoj.Sakulkaew
อื่นๆ Line : sakulkaew.supoj
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU