ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมแล ะธุรกิจ (EC10101)

รหัสวิชา EC10101
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมแล ะธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-21.00(2201)
ลงเรียน 52
ชื่ออาจารย์ ดร.สมคิด
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU