ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร ์ (CA39302)

รหัสวิชา CA39302
ชื่อวิชา โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร ์
หน่วยกิต 3(1-4-4)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.ชาย:ส.16.00-21.00(345),อ.ชาย:อา.7.00-12.00(341)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU