ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การผลิตภาพยนตร์สั้น (CA35306)

รหัสวิชา CA35306
ชื่อวิชา การผลิตภาพยนตร์สั้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.7.00-12.00/ส.13.00-16.00(345)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU