ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ (CA35202)

รหัสวิชา CA35202
ชื่อวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.บุณยนุช:ส.16.00-20.00(344),อ.บุณยนุช:อา.8.00-12.00(345)
ลงเรียน 6
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU