ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (CA35103)

รหัสวิชา CA35103
ชื่อวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-21.00(342)
ลงเรียน 5
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU