ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การผลิตวารสารสนเทศ (CA32203)

รหัสวิชา CA32203
ชื่อวิชา การผลิตวารสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-21.00(345)
ลงเรียน 13
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU