ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ (BA00301)

รหัสวิชา BA00301
ชื่อวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ดร.สมคิด:อา.8.00-12.00(2302),ดร.สมคิด:ส.16.00-20.00(2201)
ลงเรียน 63
ชื่ออาจารย์ ดร.สมคิด
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU