ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การภาษีอากร (AC50201)

รหัสวิชา AC50201
ชื่อวิชา การภาษีอากร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ขนิษฐา:อา.13.00-15.00/อา.17.00-19.00(2102),อ.กนกกานดา:อา.15.00-17.00/อา.19.00-21.00(2102)
ลงเรียน 65
ชื่ออาจารย์ อ.กนกกานดา,ผศ.ขนิษฐา
Google Classroom uhbpyms
Facebook -
อื่นๆ Group Line
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU