ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสอบบัญชี 1 (AC40402)

รหัสวิชา AC40402
ชื่อวิชา การสอบบัญชี 1
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.9.00-12.00/ส.9.00-12.00(2202)
ลงเรียน 47
ชื่ออาจารย์ ผศ.เบญญาภา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU