ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน (AC30201)

รหัสวิชา AC30201
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ดร.ธัญญ์นิธิ:ส.10.00-12.00/ส.15.00-17.00(2101),ผศ.ดร.รชต:ส.8.00-10.00/ส.13.00-15.00(2101)
ลงเรียน 75
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ
Google Classroom https://meet.google.com/fxk-qgaz-mvj
Facebook https://www.facebook.com/groups/3227949067528716/?multi_permalinks=3231196827203940¬if_id=1650289282596390¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
อื่นๆ ชื่อกลุ่ม FB : การบัญชีต้นทุน (3/2564)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU