ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นสูง 2 (AC20305)

รหัสวิชา AC20305
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-21.00(2102)
ลงเรียน 62
ชื่ออาจารย์ ผศ.อรชุมา
Google Classroom https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCgf6ih4IEHKt5BYfNKJ9f2ZGXdJ6jkEzPVRxqWox9H01%40thread.tacv2/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B?groupId=aa85026d-d782-4313-9979-62d369c1a04d&tenantId=2f590d6
Facebook
อื่นๆ Microsoft Teams รหัสทีม 10sn591
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU