ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (AC10301)

รหัสวิชา AC10301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00/อา.13.00-17.00(337)
ลงเรียน 26
ชื่ออาจารย์ ดร.กัญญา แสนนามวงษ์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDg0NDI4ODU3MzE2?cjc=s7hd2sr
Facebook https://web.facebook.com/ajankanya/
อื่นๆ รหัสชั้นเรียน google classroom คือ s7hd2sr
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU