ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (AC10301)

รหัสวิชา AC10301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.กนกกานดา:อา.10.00-11.00/ส.19.00-20.00(336),อ.ธวัลรัตน์:อา.8.00-10.00/ส.17.00-19.00(336),ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.11.00-12.00/ส.20.00-21.00(336)
ลงเรียน 27
ชื่ออาจารย์ อ.ธวัลรัตน์,ดร.ธัญญ์นิธิ,อ.กนกกานดา
Google Classroom tyg3vln
Facebook -
อื่นๆ Group Line
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU