ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี (AC90402)

รหัสวิชา AC90402
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน
ลงเรียน 31
ชื่ออาจารย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU