ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออ ก (AC70201)

รหัสวิชา AC70201
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออ ก
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00/จ.13.00-17.00(336)
ลงเรียน 27
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน : 23dflrv
Facebook Milk Milky
อื่นๆ https://meet.google.com/ggj-aict-rue
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU