ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี (AC60301)

รหัสวิชา AC60301
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(336)
ลงเรียน 4
ชื่ออาจารย์ อ.ธวัลรัตน์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU