ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การภาษีอากร 2 (AC50302)

รหัสวิชา AC50302
ชื่อวิชา การภาษีอากร 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-21.00(336)
ลงเรียน 16
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU