ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การควบคุมและการตรวจสอบภายใน (AC40301)

รหัสวิชา AC40301
ชื่อวิชา การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.9.00-12.00/พ.13.00-16.00(336)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.มนันญา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU