ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ (BA00301)

รหัสวิชา BA00301
ชื่อวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.8.00-12.00(2301)
ลงเรียน 64
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ศุภกฤต
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU