ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ (BA00101)

รหัสวิชา BA00101
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(คอม 17407)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สาวิตรี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2ODE3MjU3NjIy?cjc=5v6kior
Facebook https://www.facebook.com/ajarn.sawitree/ ติดต่อผ่าน Inbox Messenger
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU