ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม (TM32404)

รหัสวิชา TM32404
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(525)
ลงเรียน 23
ชื่ออาจารย์ อ.ศิริวรรณ
Google Classroom https://classroom.google.com/u/1/c/NDM4MDQwNDY1NDQ4
Facebook Siriwan Sananaue
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU