ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม (TM32404)

รหัสวิชา TM32404
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(345)
ลงเรียน 37
ชื่ออาจารย์ อ.ศิริวรรณ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU