ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (TM32303)

รหัสวิชา TM32303
ชื่อวิชา การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(326)
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ อ.จิรพร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU