ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ2 (TM31204)

รหัสวิชา TM31204
ชื่อวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(342)
ลงเรียน 37
ชื่ออาจารย์ อ.สาวิณีย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU