ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ1 (TM31203)

รหัสวิชา TM31203
ชื่อวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(535)
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ ดร.ศราวุธ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU