ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ (TM22304)

รหัสวิชา TM22304
ชื่อวิชา การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(336)
ลงเรียน 37
ชื่ออาจารย์ ดร.ศราวุธ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU