ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยว (TM22303)

รหัสวิชา TM22303
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยว
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(526)
ลงเรียน 23
ชื่ออาจารย์ อ.ปิยะภรณ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU