ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว (TM22302)

รหัสวิชา TM22302
ชื่อวิชา การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(345)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.สาวิณีย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU