ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โลจิสติกส์และการจัดการขนส่งผู้ โดยสาร (TM22203)

รหัสวิชา TM22203
ชื่อวิชา โลจิสติกส์และการจัดการขนส่งผู้ โดยสาร
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(346)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.จิรพร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU