ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (TM14444)

รหัสวิชา TM14444
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
หน่วยกิต 6(-400-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.สาวิณีย์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 36
ชื่ออาจารย์ อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.สาวิณีย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU