ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TM14303)

รหัสวิชา TM14303
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(326)
ลงเรียน 35
ชื่ออาจารย์ อ.ศิริวรรณ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU