ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TM14303)

รหัสวิชา TM14303
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(345)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.ศิริวรรณ
Google Classroom https://classroom.google.com/u/1/c/NDM4MDQxNzkwNzU4
Facebook Siriwan Sananaue
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU