ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการมัคคุเทศก์ (TM12102)

รหัสวิชา TM12102
ชื่อวิชา หลักการมัคคุเทศก์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(342)
ลงเรียน 36
ชื่ออาจารย์ ผศ.พิมพ์สิริ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU