ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด (MK17402)

รหัสวิชา MK17402
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
หน่วยกิต 3(0-350-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.พีระนันท์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.กมณทิพย์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 9
ชื่ออาจารย์ อ.กมณทิพย์,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.พีระนันท์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU