ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด (MK15203)

รหัสวิชา MK15203
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(335(Lab))
ลงเรียน 18
ชื่ออาจารย์ อ.อนุศักดิ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU