ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (MK13301)

รหัสวิชา MK13301
ชื่อวิชา การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.9.00-12.00(2401)
ลงเรียน 15
ชื่ออาจารย์ ผศ.วัฒน์จิรชัย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU